ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Art.1 – ALGEMEENHEDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Merloo BV, met de maatschappelijke zetel te 2235 HULSHOUT, Hoekstraat 17 bus 0/1 met KBO nr.1002.493.812 , handeldrijvend onder de benaming “Merloo”. (hierna “Merloo”), mondeling of schriftelijk, omvattende de levering van producten en diensten aan wederpartij, indien en voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De wederpartij verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.
 2. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze Algemene Voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen. Deze Algemene Voorwaarden primeren op de gebeurlijke eigen (aankoop)voorwaarden van de klant, zelfs indien ze naderhand worden medegedeeld.
 3. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zal geen gevolgen hebben op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen ervan die onverminderd van kracht zullen blijven. Een afstand van een recht of aanspraak uit deze Algemene Voorwaarden of betreffende een wanprestatie van de andere partij kan enkel geschieden mits deze afstand uitdrukkelijk wordt gedaan en schriftelijk wordt meegedeeld.

Art.2 – OVEREENKOMST

 1. Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te geschieden uiterlijk vijf werkdagen na datum van ondertekening van de bestelbon. In geval van annulering is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de gecontracteerde prijs, excl. BTW, met een minimum van 100,00 EUR, onverminderd het recht van Merloo op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Art.3 – PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in euro, en exclusief eventuele reis-, transport-, en verzekeringskosten. De in offerte genoemde prijzen zijn 30 kalenderdagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Art.4 – LEVERTIJDEN EN LEVERING

 1. Levertijden gelden slechts ten indicatieve titel en zullen zo veel als mogelijk door Merloo in acht genomen worden.
 2. Vertragingen geven de wederpartij in geen geval het recht, de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren of de overeenkomst te verbreken/ontbinden; zij kunnen evenmin aanleiding geven tot prijsvermindering of tot betaling van om het even welke schadevergoeding in hoofde van Merloo.
 3. De wederpartij is verplicht de goederen bij levering te controleren of te doen controleren. Onmiddellijk na de terbeschikkingstelling, dient de wederpartij na te gaan of de geleverde goederen overeenstemmen met de bestelde goederen. Klachten over zichtbare gebreken of gebreken in verband met de conformiteit moeten, om ontvankelijk te zijn, binnen de zeven werkdagen na de levering aan Merloo bij aangetekend schrijven kenbaar gemaakt worden op straffe van verval van elk verhaal van de wederpartij tegen Merloo. De bewijslast van de tijdigheid ligt bij de wederpartij. De wederpartij moet de goederen in onveranderde staat laten totdat Merloo de klacht heeft kunnen onderzoeken. De bewijslast van de tijdigheid ligt bij de wederpartij.

Art.5 – BETALING

 1. Betaling van facturen dient binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te geschieden, uitsluitend door overschrijving van het bedrag in euro op het op de factuur vermelde rekeningnummer (voor zakelijke klanten met btw.-nummer). Voor particuliere klanten gebeuren de betalingen contant bij afhaling of aflevering.
 2. Klachten aangaande de factuur zijn slechts ontvankelijk mits nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klachten betrekking hebben en voor zover ze Merloo schriftelijk gemeld worden binnen de zeven werkdagen na factuurdatum. De bewijslast van de tijdigheid ligt bij de wederpartij. Indien geen protest van de factuur plaatsvindt binnen voormelde datum, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de wederpartij.
 3. Bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van een factuur wordt het saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. In dergelijk geval is eveneens een verwijlintrest van 1 % per maand van rechtswege verschuldigd vanaf de factuurdatum, dit zonder enige ingebrekestelling noch aanmaning. Iedere begonnen maand telt als volledige maand. Daarenboven is in de hiervoor vermelde gevallen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling noch aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de gecontracteerde prijs, excl. BTW, met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd het recht van Merloo op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
 4. Bij niet (tijdige) betaling behoudt Merloo zich het recht voor om verdere leveringen of diensten stop te zetten en tegelijkertijd het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte, onverminderd het recht van Merloo zo nodig in en buiten rechte vergoeding te vorderen voor eventueel door Merloo geleden of nog te lijden schade.

Art.6 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Verkochte goederen blijven de uitsluitende eigendom van Merloo tot op het tijdstip van volledige betaling door de wederpartij van alle aan Merloo verschuldigde sommen, desgevallend verhoogd met verwijlinteresten, forfaitaire schadevergoeding, overige kosten en vergoedingen verschuldigd door de wederpartij. Met “alle aan Merloo verschuldigde sommen” wordt bedoeld niet alleen de verschuldigde sommen met betrekking tot de geleverde zaak waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft maar eveneens alle andere schuldvorderingen die Merloo heeft ten opzichte van de wederpartij. Alle schuldvorderingen die de wederpartij vroeg of laat zal hebben met betrekking tot het goed waarop voormeld eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, worden door de wederpartij aan Merloo overgedragen.

Art.7 – LEEFTIJDSRESTRICTIE

 1. De wettelijke minimumleeftijd voor het kopen van alcohol is bepaald op 16 jaar en voor sterke dranken op 18 jaar, bijgevolg is het ten strengste verboden wijn of andere dranken uit ons aanbod te bestellen voor deze leeftijdsgroepen.
 2. Bestellingen worden steeds afgehaald in ons afhaalpunt, thuis geleverd door onze eigen leveringsdienst of geleverd door een externe leveringsdienst. Deze transacties zullen enkel plaatsvinden indien Merloo zeker is dat aan de leeftijdsvoorwaarden voldaan wordt.
 3. Indien er twijfel mocht bestaan over de leeftijd van de afnemer op het moment van levering of afhaling wordt zijn of haar identiteitskaart gevraagd. Indien de afnemer ons op geen enkele wijze kan verifiëren dat hij weldegelijk de minimumleeftijd van 16 of 18 jaar heeft bereikt; heeft Merloo het recht de transactie te
  annuleren.

Art.8 – TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle offertes en overeenkomsten van Merloo is Belgisch recht van toepassing. Partijen komen evenwel uitdrukkelijk overeen dat hun rechtsverhouding niet beheerst wordt door het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 houdende het recht voor de internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken.
 2. De hoven en rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn exclusief bevoegd voor elk geschil dat mocht ontstaan betreffende de totstandkoming, uitlegging, uitvoering van een overeenkomst. Partijen zullen echter, vóór het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter, de zaak pogen in der minne te regelen.